Καλωσήρθατε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για Στελέχη Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου


Το μάθημα της Διοίκησης Επιχειρήσεων προσπαθεί να αντλήσει και να παρουσιάσει, από την τεράστια βιβλιογραφία, τις πλέον συστηματικές καταγραφές των μεθόδων διοίκησης και οργάνωσης των επιχειρήσεων.

Επιπλέον μέσα από μια κριτική παρουσίαση επιχειρεί να αναλύσει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα των διοικητικών διαδικασιών και εργαλείων τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. 

Η ικανότητα των στελεχών επιχειρήσεων να ερμηνεύουν τα επιχειρηματικά δεδομένα είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Επομένως, η χρήση εργαλείων ποσοτικής ανάλυσης των επιχειρηματικών πληροφοριών και η ανάπτυξη στρατηγικών αποτελούν προϋπόθεση για τους επιτυχημένους ηγέτες των επιχειρήσεων και οργανισμών. Το μάθημα αυτό παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές αφενός να οργανώσουν και να κατανοήσουν τα ποσοτικά δεδομένα και αφετέρου να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.  Το μάθημα περιλαμβάνει την περιγραφική στατιστική, στοιχεία από τη θεωρία πιθανοτήτων, κατανομές πιθανότητας, εκτιμητική, ελέγχους υποθέσεων, ανάλυση διακύμανσης και γραμμική παλινδρόμηση. Έμφαση δίνεται στην επίλυση προβλημάτων Στατιστικής με στατιστικά πακέτα και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Το μάθημα αναλύει την κατανομή χρηματοοικονομικών πόρων σε εναλλακτικές επενδυτικές ευκαιρίες, σε καθεστώς κινδύνου. Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές αξιολόγησης επενδύσεων, αποτίμησης αξιόγραφων, διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Επιπλέον, στο αναλυτικό πλαίσιο των αποτελεσματικών αγορών εξετάζονται ειδικά θέματα χρηματοοικονομικής, όπως η διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων και η αποτίμηση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Το μάθημα αυτό δημιουργήθηκε για την εκπαίδευση των χρηστών στη λειτουργία της εκπαιδευτικής πλατφόρμας.