Στο συγκεκριμένο μάθημα κατατίθενται οι πτυχιακές - Διπλωματικές εργασίες, καθώς και τα Διδακτορικά.

Το μάθημα αποτελεί μια γενική εισαγωγή στη μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας. Έμφαση κατά την διάρκεια των μαθημάτων θα δοθεί στο σχεδιασμό και στην ανάλυση εκπαιδευτικών ερευνών (ποσοτικά και ποιοτικά παραδείγματα), καθώς και την ενσωμάτωσή τους σε ένα ενιαίο μεθοδολογικό παράδειγμα. Κεντρικά ζητήματα που θα προσεγγισθούν είναι η επιλογή η διασύνδεση θεωρία και ερευνητικής πράξης, η στοχοθεσία της έρευνας, η ανάλυση ερευνητικών παραδειγμάτων και οι μεταγνωστικές και κριτικές αποτιμήσεις της έρευνας.

Στο μάθημα αυτό επιχειρείται η γνωριμία των φοιτητών με τη θεωρία, τις μεθόδους και τις πρακτικές της Διδασκαλίας της Κοινωνιολογίας. Το μάθημα περιλαμβάνει στοιχεία Γενικής Διδακτικής, που αφορούν τις σχέσεις εκπαιδευτικών και εκπαιδευόμενων, τις μορφές οργάνωσης, το σχεδιασμό, την πραγματοποίηση και την αξιολόγηση της Διδασκαλίας. Συστατικό τμήμα του μαθήματος αποτελεί η Ειδική Διδακτική της Κοινωνιολογίας, που εξετάζει τις ιδιαιτερότητες της Κοινωνιολογικής επιστήμης και του τρόπου διάθλασής τους στην Διδακτική πράξη.