Το πρόγραμμα εισάγει τον/ην επιμορφούμενο/η στη μαγεία της αρχαίας αιγυπτιακής γλώσσας και της ιερογλυφικής γραφής. Εξετάζει τα μορφολογικά και δομιολειτουργικά χαρακτηριστικά των κλασικών αιγυπτιακών (αιγυπτιακά Μέσου Βασιλείου), μέσω της ανάλυσης λέξεων, προτάσεων και σύντομων επιγραφών από τα σπουδαιότερα μνημεία και τέχνεργα της αρχαίας Νειλοχώρας. Ο/η επιμορφούμενος/η εξοικειώνεται με τη μορφολογία και τις στρατηγικές ανάγνωσης των ιερογλυφικών και εισάγεται στις βασικές αρχές της γραμματικής και του συντακτικού του αιγυπτιακού λόγου. Παράλληλα, μαθαίνει να χρησιμοποιεί βασικές επιγραφικές τεχνικές για την αναγνώριση και αποτύπωση των ιερογλυφικών. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο/η επιμορφούμενος/η θα μπορεί να μεταφράζει σύντομες επιγραφές από το πρωτότυπο.