• Δεξιότητες κριτικής σκέψης στη διδασκαλία και τη μάθηση εννοιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.
  • H επίλυση προβλήματος στη διδακτική της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.
  • Η συνεργατική μάθηση στη διδασκαλία και τη μάθηση εννοιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.
  • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της συνεργατικής μάθησης.
  • Μοντέλα (collaborative patterns) συνεργατικών δραστηριοτήτων.
  • Δομές μαθησιακής συνεργατικής επικοινωνίας.