Έχοντας πλέον οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες αποκτήσει μια συνολική εικόνα από τα προηγούμενα δύο εξάμηνα στα ζητήματα που άπτονται της Online εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος-εργαστηρίου (workshop) πρακτικής εξάσκησης καλούνται σε συνεργασία με τους διδάσκοντες να σχεδιάσουν, υλοποιήσουν, και αξιολογήσουν ένα πρόγραμμα διαδικτυακής εκπαίδευσης. Το θέμα, η ομάδα στόχου, οι μαθησιακοί στόχοι, η διδακτική προσέγγιση σε επίπεδο λειτουργιών των ΣΔΜ, ο τύπος του εκπαιδευτικού περιεχομένου και τα εργαλεία συγγραφής που θα χρησιμοποιηθούν θα ενταχθούν από την αρχή σε ένα ενιαίο μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού που θα εδράζει σε μαθήματα που θα έχουν διδαχθεί στα προηγούμενα εξάμηνα. Η συμβουλευτική και η συνεργασία με τους διδάσκοντες θα είναι σε συνεχή βάση και η εργασία θα είναι ατομική ή σε ομάδες των 2 φοιτητών/τριών. Επιπλέον, στο πλαίσιο του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες θα έρθουν σε μια πρώτη επαφή και με ζητήματα διαχείρισης έργου, οικονομικής ανάλυσης και προώθησης προγραμμάτων διαδικτυακής εκπαίδευσης.

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και στο πεδίο της εφαρμογής στην πράξη, γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αφορούν σε βασικά ζητήματα διαχείρισης, αξιολόγησης και ποιότητας εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Αναφορικά με το περιεχόμενο, το μάθημα διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο παρουσιάζονται και αναλύονται οι γενικές θεωρητικές αρχές και οι πρακτικές (εφαρμοσμένες) προσεγγίσεις των επιστημονικών πεδίων της διαχείρισης, της αξιολόγησης και της ποιότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν στους ακόλουθους ενδεικτικούς θεματικούς άξονες: α. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί και προσεγγίσεις διαχείρισης, αξιολόγησης και ποιότητας εκπαιδευτικών προγραμμάτων, β. Βασικά μοντέλα αξιολόγησης της ποιότητας εκπαιδευτικών προγραμμάτων, Συστήματα-Τεχνικές-Εργαλεία αξιολόγησης της ποιότητας, γ. Μεθοδολογία διαχείρισης, αξιολόγησης και ποιότητας εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δ. Οδηγός εφαρμογής διαχείρισης, αξιολόγησης και ποιότητας εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στο δεύτερο επίπεδο οι φοιτητές/τριες μέσω της συμμετοχής τους σε οργανωμένα εργαστήρια (workshops) θα εξασκηθούν μέσω της τεχνικής της μελέτης περίπτωσης (case study) να εφαρμόζουν τις θεωρητικές τους γνώσεις για την αποτελεσματική διαχείριση, την αξιολόγηση, τη διασφάλιση, την πιστοποίηση και τη βελτίωση της ποιότητας εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Με την ανάδειξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας εξοικειωνόμαστε καθημερινά όλο και περισσότερο με νέες έννοιες και τάσεις που επηρεάζουν την παροχή εκπαιδευτικού περιεχομένου μέσω του διαδικτύου. Μια από τις τελευταίες τάσεις είναι τα MOOCs (Massive Open Online Courses) ή Μαζικά Ελεύθερα Διαδικτυακά Μαθήματα. Τα MOOCs αποτελούν ένα σχετικά πρόσφατο φαινόμενο παροχής διαδικτυακής μάδησης που ξεκίνησε πειραματικά το 2008 και έκτοτε γνώρισε τεράστια άνθηση. Ο βασικός σκοπός των MOOC είναι να «ανοίξουν» την εκπαίδευση και να παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαίδευση για όσο το δυνατόν περισσότερους εκπαιδευόμενους. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές διαδικτυακές παραδόσεις, τα MOOC έχουν δύο βασικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: Ανοικτή πρόσβαση και Επεκτασιμότητα. Αντικείμενο του μαθήματος αυτού είναι η μελέτη των βασικών τύπων και μοντέλων των MOOCs, των θεωριών μάθησης στις οποίες αυτά βασίζονται, η εξοικείωση με τις αρχές που διέπουν το σχεδιασμό τους, η γνωριμία με τις τεχνολογίες και τις πλατφόρμες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη τους. Τέλος, στο πλαίσιο του μαθήματος θα αναπτυχθούν σχετικά μοντέλα αξιολόγησης και ποιότητας των MOOCs.

To περιεχόμενο του μαθήματος αναφέρεται στα στάδια διεξαγωγής μιας επιστημονικής εργασίας, καθώς και σε προσεγγίσεις, μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τους ερευνητές της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, το μάθημα πραγματεύεται τις παρακάτω θεματικές: Βασικές έννοιες της Μ.Ε.Ε. (π.χ. πληθυσμός, μέθοδοι δειγματοληψίας, μεταβλητές, υποθέσεις, τιμές). Είδη επιστημονικών ερευνών, Πορεία ερευνητικής εργασίας, Δεοντολογία – Ηθική επιστημονικής έρευνας, Μέθοδοι Επιστημονικής Έρευνας (π.χ. βιβλιογραφική μέθοδος, παρατήρηση, ερωτηματολόγιο, συνέντευξη, πείραμα, κοινωνιόγραμμα, τεστ, ανάλυση περιεχομένου), Διεξαγωγή και Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας – Στάδια Πορείας, Τρόποι γραφής βιβλιογραφικών παραπομπών, σημειώσεων-υποσημειώσεων, παραθέσεων και αναφορών.