Τα βασικά στοιχεία της διδακτικής μεθοδολογίας είναι κοινά και εφαρμόζονται τόσο στην απευθείας διδασκαλία όσο και στην ηλεκτρονική διδασκαλία. Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τα εξής θέματα: Έννοια και Φύση της Διδακτικής Επιστήμης, Βασικές έννοιες της διδακτικής (διδασκαλία, μαθητεία, μάθηση, πορεία διδασκαλίας, μέθοδος κ.α.), Μοντέλα Διδασκαλίας, Σχεδιασμός της Διδασκαλίας, επίπεδα σχεδιασμού, διδακτική ενότητα, Σχέδιο Μαθήματος, Διδακτικοί στόχοι: Επιλογή, διατύπωση, ταξινομία διδακτικών στόχων, Σύγχρονες διδακτικές αρχές, Ενδιαφέρον, κίνητρα ως προϋποθέσεις της μάθησης, παιδαγωγική σχέση και αλληλεπίδραση, διαπροσωπική επικοινωνία, διδακτικές και μαθησιακές διαδικασίες, Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης. Χαρακτηριστικά της online διδασκαλίας, Εργαλεία και λογισμικά για τους εκπαιδευτικούς, Αποτελεσματική επικοινωνία στην online μάθηση, Ηλεκτρονική ασφάλεια, Τύποι-Στυλ Μάθησης, Ανατροφοδότηση στην online μάθηση.

To μάθημα αυτό εμβαθύνει στον τομέα των Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης και αποτελεί λογική συνέχεια του μαθήματος «Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης». Έμφαση εδώ και πάλι θα δοθεί σε μια σειρά από hands-on-training δραστηριότητες εργαστηριακού τύπου και στην τελική εργασία υπό τη μορφή ατομικού project, με κύριο σκοπό οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες να εξοικειωθούν στην πράξη με τη χρήση προηγμένων λειτουργιών του ΣΔΜ στο πλαίσιο μιας μαθησιακής online κοινότητας. Ταυτόχρονα, οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες θα εφαρμόσουν διάφορα μοντέλα σχεδιασμού και υλοποίησης του online μαθήματος μέσα στα ΣΔΜ, σε μια προσπάθεια να διερευνήσουν διαφοροποιημένες διδακτικές προσεγγίσεις. Στόχος είναι
στο τέλος του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες, έχοντας πλέον μια ολοκληρωμένη εικόνα για το ΣΔΜ σε θεωρητικό, λειτουργικό και παιδαγωγικό επίπεδο, να μπορούν να υλοποιήσουν ένα πλήρες online μάθημα, αξιοποιώντας προηγμένες λειτουργείες των ΣΔΜ.

Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές εργάζονται εργαστηριακά, πειραματιζόμενοι μέσα σε ένα κατάλληλο παιδαγωγικό πλαίσιο προκειμένου να παράγουν ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για τη διαδικτυακή εκπαίδευση. Οι φοιτητές σε μικρές ομάδες δημιουργούν σύντομα βίντεο, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν σε ποικίλες εκπαιδευτικές περιστάσεις, προκειμένου να προκαλέσουν εμπειρίες μάθησης, μέσα από την ενεργή εργασία και αλληλεπίδραση με τις ταινίες και το εκπαιδευτικό υλικό. Το συνολικό εκπαιδευτικό υλικό (ταινία και εκπαιδευτικό υλικό), μπορεί να αξιοποιηθεί ως αυτόνομο αντικείμενο μάθησης για την υποστήριξη και διεύρυνση  της διδασκαλίας, για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και για την σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καθώς
επίσης και ως μαθησιακός πόρος στο πλαίσιο της διαδικτυακής εκπαίδευσης.

Με το πέρασμα στην ψηφιακή εποχή και την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός (Instructional Design) απέκτησε ιδιαίτερη σημασία, καθώς σε αντίθεση με τη συμβατική δια ζώσης διδασκαλία, η οποία μπορεί να υλοποιηθεί με ελάχιστο έστω σχεδιασμό, η ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) αποτελεί τον κατ’ εξοχή τομέα όπου ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός αφενός διεξάγεται συστηματικά και αφετέρου αναπτύσσεται παράλληλα. Διατρέχει όλες τις επιμέρους φάσεις του κύκλου ζωής της ηλεκτρονικής μάθησης ενώ εστιάζει κυρίως σε ζητήματα εκπαιδευτικού υλικού, μαθησιακών δραστηριοτήτων και αξιολόγησης. Στο πλαίσιο λοιπόν του μαθήματος, οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες θα γνωρίσουν το θεωρητικό πλαίσιο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού πάντα συναρτήσει της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και της ηλεκτρονικής μάθησης και τα βασικά μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού και εν συνεχεία θα προχωρήσουν μέσα από εργαστηριακές δραστηριότητες στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού με χρήση εργαλείων συγγραφής περιεχομένου με έμφαση στην αυτό-μάθηση (self-paced learning).