Το μάθημα αυτό στοχεύει σε μια περιήγηση στον περίπλοκο κόσμο των επενδύσεων και επιδιώκει να βελτιώσει την ικανότητα των φοιτητών στη διαχείρισή τους. Eξετάζει τους μηχανισμούς λειτουργίας των κεφαλαιαγορών και παρέχει μια βαθύτερη κατανόηση των αρχών της ανάλυσης και αποτίμησης επενδύσεων. Θέματα που μελετώνται: μέθοδοι αξιολόγησης αξιογράφων (π.χ. χρεόγραφα, μετοχές, δικαιώματα προαίρεσης, προθεσμιακά συμβόλαια), προσδιορισμός καταλληλότητας αξιογράφων για συμπερίληψή τους σε επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Θα εμπλουτιστεί με θεωρία και ασκήσεις των κυριότερων χρηματοπιστωτικών μέσων.

Online material for the course "Αγγλικά 3", Department of Statistics and Actuarial-Financial Mathematics.

Online material for the course "Αγγλικά 2" of the Department of Statistics and Actuarial-Financial Mathematics.

Υλικό του μαθήματος "Αγγλικά 2", Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών.